X
sp

Thể Loại: School Life

School Life: Trong thể loại này, ngữ cảnh diễn biến câu chuyện chủ yếu ở trường học.